Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Stair Repair (KvK nr. 78333067)

1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Stair Repair , in de hoedanigheid van Opdrachtnemer, gevestigd te (1106JS) Amsterdam, Montfoorthof 109, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: KVK 78333067 en/of de hieraan gelieerde vennootschappen of personen.

Opdrachtgever: degene met wie Stair Repair. In de hoedanigheid van consument of in de hoedanigheid van ondernemer een overeenkomst tot koop/aanneming van werk heeft gesloten, alsmede degene aan wie Stair Repair een offerte heeft uitgebracht.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tot (ver)koop en/of aanneming van werk die tussen Opdrachtgever en Stair Repair  tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Alle definities hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stair Repair  en Opdrachtgever, waarop Stair Repair  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Indien Stair Repair  deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan Opdrachtgever ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Stair Repair  hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
2.4 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Stair Repair  dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

3 Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle door Stair Repair  gemaakte offertes vrijblijvend en gedurende dertig (30) dagen geldig. Stair Repair  is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever zonder voorbehoud of wijziging binnen de gestelde geldigheidsduur aan Stair Repair  is bevestigd.
3.2 Tenzij anders vermeld wordt niet in de offerte opgenomen: parkeergelden, het verwijderen van puin en bouwafval evenals het verwijderen van asbest en chemisch afval.
3.3 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van Opdrachtgever van de door Stair Repair  (elektronisch) verzonden offerte.
3.4 Indien de aanvaarding door Opdrachtgever (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Stair Repair  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Stair Repair  schriftelijk anders verklaart.
3.5 Indien het aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Stair Repair  gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
3.6 De inhoud van alle informatie/documenten behorende bij het aanbod, zoals getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Stair Repair  is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.

4 Prijzen
4.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt dan berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van Stair Repair .
4.2 Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
4.3 Stair Repair  is bevoegd om wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de overeenkomst, zoals onder meer prijzen van (grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, energiekosten, transportkosten, verzekeringspremies, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen aan Opdrachtgever door te berekenen. Bij een eventuele prijswijziging zal Stair Repair  Opdrachtgever daaromtrent berichten.
4.4 Opdrachtgever heeft na kennisgeving van de aanpassing van de prijzen, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de aanpassing van de bedongen prijs door Stair Repair  plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst. Ontbinding door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden binnen één (1) week na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien Opdrachtgever de overeenkomst niet binnen één (1) week na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs schriftelijk heeft ontbonden, worden Partijen geacht omtrent de door Stair Repair  meegedeelde prijsverhoging overeenstemming te hebben bereikt.
4.6 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één (1) maand kunnen de door Opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden gebracht.

5 Verplichtingen van Opdrachtgever
5.1 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stair Repair . Zijn verstrekt, heeft Stair Repair  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten – volgens de gebruikelijke tarieven van Stair Repair  – bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.2 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door derden te verrichten diensten, welke niet tot de met de Stair Repair  overeengekomen diensten behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
5.3 Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door: – onjuistheden in de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens;  – gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;  – (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (bijvoorbeeld asbest) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;  – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; – onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; – onjuistheden in de opgedragen diensten.

6 Uitvoering van de overeenkomst
6.1 Stair Repair  is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd. Daarbij neemt Stair Repair  de van toepassing zijnde voorschriften in acht. De reikwijdte van de verplichtingen van Stair Repair  is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van Opdrachtgever c.q. van de door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden.
6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stair Repair  het recht diensten te laten verrichten door derden. Zulks voor rekening van Opdrachtgever.
6.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Stair Repair  de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.4 Indien de uitvoering van de overeengekomen diensten of levering van zaken onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Stair Repair  kan worden toegerekend, dan blijft Stair Repair  gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grond van verrichte diensten en gemaakte kosten.

7 Termijnen
7.1 De overeenkomst tussen Stair Repair en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
7.2 Indien enige door Stair Repair opgegeven termijn wordt overschreden en deze niet veroorzaakt wordt door later geleverde materialen, is Stair Repair ter zake pas in verzuim nadat Opdrachtgever Stair Repair schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Stair Repair een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

8 Meer- en minderwerk
8.1 Door Opdrachtgever mogen er na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met Stair Repair , alsnog wijzigingen worden aangebracht in de (uitvoering van de) overeenkomst, mits de wijzigingen door Opdrachtgever schriftelijk aan Stair Repair  worden gemeld, vóórdat Stair Repair  een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen Stair Repair  en Opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat Stair Repair  deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door Opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van Stair Repair  een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, is Stair Repair  gerechtigd op deze grond de overeenkomst met Opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. Stair Repair  is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dien ten gevolge door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8.2 Indien Stair Repair  de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is Opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Stair Repair  te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van Opdrachtgever ter zake van de met Stair Repair  gesloten overeenkomst.
8.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, eventueel – in verband met werkzaamheden elders – met tussenpozen van inactiviteit, zullen de door Stair Repair  opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging, inclusief de tijd die met de inactiviteit gepaard gaat. Stair Repair  is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever.
8.4 Indien Stair Repair  voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan Opdrachtgever. Stair Repair  zal Opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de werkzaamheden, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.
8.5 Indien Opdrachtgever niet binnen vier (4) werkdagen na de ontvangst van de in lid 4 bedoelde mededeling van Stair Repair  heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt Opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is Opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Stair Repair  te voldoen.

9 Betaling en betalingsvoorwaarden
9.1 Tenzij anders vermeld dient bij acceptatie van de offerte 50% aanbetaald te worden na oplevering van opdracht dient betaling voor Opdrachtgever, zijnde ondernemer, direct plaats te vinden op een door Stair Repair  aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.  Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 Stair Repair  heeft het recht voor aanvang van de werkzaamheden betaling van een voorschot te eisen dat gelijk is aan 50% van de op dat moment berekende, totale betalingsverplichting van Opdrachtgever.
9.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Stair Repair  over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW. In alle andere gevallen is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is conform artikel 6:119a BW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 9.4 Indien Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke kosten, die worden berekend volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’, voor rekening van voormelde Opdrachtgever, onverminderd de aan Stair Repair . Overige toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.
9.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.6 In het geval Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij dit op straffe van verval binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Stair Repair  mede te delen. Het indienen van het bezwaar zal de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet opschorten. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Stair Repair  verschuldigde.

10 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
10.1 Indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Stair Repair  niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Stair Repair  gerechtigd – onverminderd alle overige aan Stair Repair  toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten totdat Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Stair Repair  is nagekomen.
10.2 Ook indien bij Stair Repair  de gegronde vrees leeft dat Opdrachtgever zijn verplichting niet na zal kunnen komen, is Stair Repair  gerechtigd de op hem rustende verplichting op te schorten. In dat geval geeft Stair Repair  Opdrachtgever de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op Opdrachtgever rustende verplichting. Indien Opdrachtgever hier niet binnen veertien (14) dagen na dagtekening van het verzoek van Stair Repair  aan voldoet, heeft Stair Repair  het recht om de overeenkomst te ontbinden.
10.3 Stair Repair  heeft voorts, naast alle overige aan hem toekomende rechten, het recht de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien: – sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 17 van deze algemene bepalingen; – aan Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen; – de onderneming van Opdrachtgever/ondernemer wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.
10.4 Indien Opdrachtgever een geplaatste order/opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de diensten die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
10.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Stair Repair  op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Stair Repair  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

11 Rechten van intellectueel eigendom
11.1 Opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stair Repair  geen gebruik maken van de producten en/of diensten waarop Stair Repair  rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van de overeenkomst.
11.2 Stair Repair  is gerechtigd om de door de uitvoering van de diensten verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers.
11.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Stair Repair  te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Stair Repair  openbaar te maken of te verveelvoudigen.
11.4 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er op de door hem verstrekte informatie, tekeningen, producten en/of diensten geen intellectuele eigendomsrechten (van hem of van derden) rusten. Opdrachtgever vrijwaart Stair Repair  voor aanspraken van derden uit hoofde van intellectueel eigendom.

12 Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle door Stair Repair  in het kader van de overeenkomst geleverde diensten en/of werken blijven eigendom van Stair Repair  totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Stair Repair  gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
12.2 Door Stair Repair  geleverde diensten en/of werken, die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende diensten en/of werken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
12.3 Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Stair Repair  veilig te stellen. Voor zoveel als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens Stair Repair  bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.

13 Geheimhouding
13.1 Partijen zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar en/of anderen hebben verkregen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen informatie waarvan een der partijen heeft medegedeeld dat het vertrouwelijk is of informatie waaruit redelijkerwijs voortvloeit dat het vertrouwelijk geacht wordt te zijn.
13.2 Deze verplichtingen blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
13.3 Partijen zijn bij beëindiging van de overeenkomst ertoe gehouden alle uit hoofde van die overeenkomst verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken, databasebestanden en bedrijfsmiddelen, onverwijld te retourneren aan de oorspronkelijke eigenaar.

14 Garantie
14.1 Stair Repair  zal ervoor zorgen dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd.
14.2 Indien voor de door Stair Repair  geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal de garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Stair Repair  kan Opdrachtgever hierover informeren. Stair Repair  staat gedurende deze garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. Stair Repair  zal ten aanzien van door de fabrikant of leverancier afgegeven zaken nooit een verdergaande garantie geven, dan de garantie die de fabrikant of leverancier heeft afgegeven. Geen garantie wordt voorts verstrekt voor situaties zoals hierna vermeld in artikel 16 lid 8 en 9.
14.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Stair Repair , Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Stair Repair  geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
14.4 Ingeval door Opdrachtgever terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Stair Repair  kosteloos zorgdragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van Stair Repair  Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
14.5 De garantie van Stair Repair  strekt zich niet verder uit dan de kosten van de reparatie, herleving, vervanging alsmede het opnieuw aanbrengen/plaatsen. De garantieduur wordt niet verlengd door herstel van het betreffende gebrek.

15 Klachten
15.1 Klachten over de door of namens Stair Repair  geleverde zaken of verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever, zijnde consument, zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking en door Opdrachtgever, zijnde ondernemer, zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld bij Stair Repair . De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Stair Repair  in staat is adequaat te reageren.
15.2 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Stair Repair  geven Opdrachtgever, zijnde ondernemer, nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Stair Repair  op te schorten. Opdrachtgever, zijnde consument, kan wel tot opschorting van zijn betalingsverplichting overgaan, echter het deel van de betaling dat achtergehouden wordt, dient in verhouding te staan tot het werk dat Stair Repair  nog moet uitvoeren of tot de waarde van het product dat nog geleverd moet worden.
15.3 Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende diensten zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij constatering van gebreken of tekortkomingen aan de geleverde zaken, dient Opdrachtgever in overleg te treden met Stair Repair  alvorens de geleverde zaken worden verwerkt of geplaatst.
15.4 Indien Stair Repair  een klacht gegrond acht, is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.
15.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Stair Repair  daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

16 Aansprakelijkheid en vrijwaring
16.1 Stair Repair  is jegens Opdrachtgever, zijnde consument, uitsluitend aansprakelijk voor schade, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van Stair Repair , diens personeel of door Stair Repair  ingeschakelde derden bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.
16.2 Stair Repair  is niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever, zijnde ondernemer, (of derden) geleden of te lijden directe schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van Opdrachtgever (of derden) toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16.3 Stair Repair  is jegens Opdrachtgever, zijnde ondernemer, nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door Stair Repair  bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
16.4 Het in lid 2 en 3 gestelde lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Stair Repair . Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt als één schadegeval/gebeurtenis.
16.5 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Stair Repair  of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor hij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Stair Repair  afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Stair Repair  in verband met die verzekering draagt. Indien, om welke reden ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Stair Repair  beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.
16.6 Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan Opdrachtgever is gefactureerd, dient in voornoemde tekst voor “factuurwaarde” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan Opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
16.7 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stair Repair  aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Stair Repair  toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Tot directe schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de diensten van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
16.8 Opdrachtgever kan geen geslaagd beroep doen op de garantie, noch Stair Repair  op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan: a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Stair Repair  verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.; b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken; c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens Opdrachtgever aan Stair Repair  verstrekte gegevens; d. door aanwijzingen of instructies van of namens Opdrachtgever;   e. doordat door of namens Opdrachtgever reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Stair Repair ; f. door een reeds, voor aanvang van de werkzaamheden van Stair Repair , bestaande gevaarlijke, onveilige en/of ongezonde situatie op of aan het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk verricht moet worden (denk aan de aanwezigheid van asbest).
16.9 Voorts is Stair Repair  niet aansprakelijk indien een tekortkoming van hem het gevolg is van: a. arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel; b. tekortschieten van hulppersonen; c. transportmoeilijkheden; d. brand en verlies van te leveren zaken; e. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden; f. gewelddadige of gewapende acties of g. storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur.
16.10 Opdrachtgever vrijwaart Stair Repair  tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Stair Repair  samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van Stair Repair

17 Overmacht
17.1 Stair Repair  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
17.2 In geval van tijdelijke overmacht is Stair Repair  gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan drie maanden duurt, kan Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.
17.3 In geval van blijvende overmacht is Stair Repair  gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Stair Repair  is ter zake jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
17.4 Indien Stair Repair  ten tijde van het ontstaan van de overmacht een deel van zijn verplichtingen heeft uitgevoerd of slechts een deel van zijn verplichtingen kan uitvoeren, heeft Stair Repair  het recht Opdrachtgever voor de gedeeltelijke uitvoering afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever verplicht een dergelijke factuur te betalen alsof deze betrekking heeft op een afzonderlijke overeenkomst.
17.5 Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet limitatief – verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen; werkstakingen; belemmeringen door derden; transportmoeilijkheden; door Partijen onvoorziene technische complicaties; stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Stair Repair  welke niet voor risico van Stair Repair  komen en de omstandigheid dat Stair Repair  een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Stair Repair  te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.

18 Toepasselijk recht
18.1 Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld is Nederlands recht van toepassing.
18.2 De rechter in de vestigingsplaats van Stair Repair  is, met uitsluiting van anderen, bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
18.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.